Reklamace

Reklamace

1. Všeobecná ustanovení

1.1. Tento reklamační řád byl zpracován dle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“) a vztahuje se na zboží (dále jen „zboží“), u něhož jsou ve lhůtě k uplatnění práv z vadného plnění (dále jen „lhůta k uplatnění“) uplatňována práva kupujícího z vadného plnění (dále jen „reklamace“).

1.2. „Prodávajícím“ se rozumí obchodní společnost se sídlem:

STRIKER AFFAIRS, s.r.o.
Nám. Míru 19
538 03 Heřmanův Městec
Česká republika

IČ: 
03975878, DIČ: CZ03975878

Společnost zapsána v obchodním rejstříku C 35031 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové

1.3. „Kupující“ je subjekt, který s prodávajícím uzavřel smlouvu o koupi zboží.

1.4. Požádá-li o to kupující, prodávající písemně potvrdí (dále jen „potvrzení“), v jakém rozsahu a po jakou dobu trvají povinnosti prodávajícího v případě vadného plnění. Prodávající v potvrzení uvede i firmu, sídlo a identifikační údaj. Nebrání-li tomu povaha věci, lze potvrzení nahradit dokladem o zakoupení věci obsahující firmu, sídlo a identifikační údaj (dále jen „doklad“).

1.5. „Reklamací“ se rozumí oznámení zjištěné vady, kterou zjistí kupující a bez zbytečného odkladu písemně oznámí prodávajícímu na adresu reklamačního skladu:

STRIKER AFFAIRS, s.r.o.
Široké schody 110
537 01 Chrudim


E-mailem. info@prezit.cz
Telefonicky: +420 603 758 248

Na tuto adresu kupující odešle reklamované zboží bez zbytečného odkladu.  Způsob přepravy nazpět zvolí kupující dle svého uvážení. 1.6. Prodávající nepřevezme zásilku od kupujícího odeslanou na dobírku.

 2. Rozsah odpovědnosti za vady

2.1. Odpovědnost za vady se vztahuje na vady zboží, které se vyskytnou ve lhůtě k uplatnění.

2.2. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží:

a) pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu
b) pokud si kupující vadu sám způsobil
c) pokud nebylo právo z vady uplatněno ve lhůtě k uplatnění
d) při neodborné manipulaci, opravách, úpravách nebo jiných neodborných zásazích
e) při jakýchkoliv změnách v původních údajích v potvrzení provedených kupujícím
f) při obsluze, užívání a zacházení se zbožím v rozporu s návodem, který přiložil výrobce

 

3. Lhůta k uplatnění práv z vadného plnění

3.1. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u zboží v době dvaceti čtyř měsíců.

3.2. Lhůta k uplatnění začíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím.

3.3. Do délky lhůty k uplatnění se nepočítá doba od přijetí oprávněné reklamace až do doby, kdy je kupující povinen zboží si po vyřízení reklamace převzít.

 

4. Nároky z odpovědnosti za vady

4.1. Kupujícímu v případě oprávněného uplatnění práv z vadného plnění náleží nároky vyplývající z Občanského zákoníku, příp. dalších právních předpisů.

4.2. Kupující má zejména právo:

a) na dodání nové věci bez vad, nemá-li věc vlastnosti stanovené v § 2161 Občanského zákoníku, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené
b) na výměnu součásti, pokud se vada týká pouze součástí věci
c) na dodání nové věci, nebo výměnu součásti i případě odstranitelné vady, pokud kupující nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad
d) na přiměřenou slevu, neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci
e) na přiměřenou slevu i v případě, že prodávající kupujícímu nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jako i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné potíže

4.3. Má-li věc vadu, z níž je prodávající zavázán, a jedná-li se o věc prodávanou za nižší cenu nebo o věc použitou, má kupující místo práva na výměnu věci právo na přiměřenou slevu.

 

5. Převzetí zboží

5.1. Kupující přebírá od přepravní služby jen zásilky bez viditelného poškození. V případě viditelného poškození zásilky nebo zjistí-li jakýkoliv rozdíl s dodacím listem, sepíše kupující s přepravní službou reklamační protokol nebo zboží nepřevezme.

5.2. Pokud po rozbalení zásilky kupující zjistí, že obsah byl přepravou poškozen, bez zbytečného odkladu vyrozumí prodávajícího, nejpozději však do jednoho pracovního dne, telefonicky na telefonní číslo +420 608977265, e-mailem info@prezit.cz  nebo písemně na adresu reklamačního skladu:  STRIKER AFFAIRS, Čáslavská 266; 537 01 Chrudim

 

6. Vystavení písemného potvrzení

6.1. Nebylo-li ze strany prodávající již učiněno, vydá potvrzení kupujícímu dle čl. 1.4.

6.2. Kupující žádá o vydání potvrzení až po ověření funkčnosti výrobku.

 

7. Způsob reklamace a jejího vyřízení

7.1. Reklamace vyřizuje reklamační sklad  STRIKER AFFAIRS, s.r.o. Čáslavská 266; 537 01 Chrudim, e-mailem info@prezit.cz 

7.2. Kupující je povinen se prokázat zakoupením zboží u prodávající, a to především dokladem, a je-li to z povahy věci nutné, také potvrzením.

7.3. Je-li to z povahy věci potřebné, kupující zboží zašle v úplném stavu, včetně obalů pokud to lze.

7.4. Kupující je povinen zajistit dostatečně bezpečný obal zboží vyhovující nárokům přepravy. Při nedostatečně chráněném zboží nemusí být reklamace uznána oprávněnou.

7.5. Po přijetí zboží k reklamaci bude kupující informován o nejvhodnější formě a podrobnostech reklamačního řízení.

7.6. Kupující bude informován prostřednictvím e-mailu, který slouží jako potvrzení o převzetí zboží k reklamaci. E-mail bude obsahovat popis závady, předpokládaný výsledek reklamace a přibližné datum vyřízení reklamace.

7.7. Prodávající bude kupujícího po vyřízení reklamace kontaktovat e-mailem. Kupující je oprávněn se o průběhu reklamace informovat, a to telefonicky, nebo e-mailem.

7.8. O vyřízení reklamace bude vystaven protokol, který bude přiložen ke zboží.

 

 8. Závěrečné ustanovení

Tento reklamační řád nabývá účinnosti dne 1. 1. 2022.

 

Postup při reklamaci

 

Dorazilo mi oblečení, které mi velikostně nesedí, co teď?

I to se občas stane a není potřeba propadat panice. Zboží je možno  do 14 dnů nepoužité a nepoškozené vrátit a my Vám jej vyměníme za jinou velikost. Je potřeba pouze poslat nám jej na naši adresu:STRIKER AFFAIR, s.r.o.
Reklamační oddělení
Široké schody 110
53701 Chrudim

 

Do balíčku prosím okopírujte fakturu a k ní přiložte informaci,  jakou výměnu požadujete.

 Jak probíhá výměna?

Po přijetí  a překontrolování vráceného zboží, Vám vyexpedujeme nové zboží dle Vašeho požadavku, který je nutné uvést do formuláře. Zboží Vám vyměníme nejdéle do 14 dní, obvykle ale nejpozději do 5ti kalendářních dní od doručení vráceného zboží.

Podmínky výměny zdarma

Zboží musí být vráceno kompletní a nesmí jevit známky opotřebení, používání či praní.  Služba je výhradně určena pro výměnu velikosti a pro zákazníky, jimž dorazilo zboží poškozené nebo jakkoli se odlišující od zboží objednaného.